ร่วมสนับสนุน สร้างพระใหญ่ชัยภูมิ

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เชิญผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมสร้าง พระใหญ่ชัยภูมิ

พระใหญ่ชัยภูมิ

         เป็นพระพุทธรูป ปางมธุปายาส หล่อด้วยทองเหลือง สูง 199 เมตร ส่วนฐานกว้าง 99 เมตร นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้ทุนก่อสร้างกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิและญาติธรรม
 ผู้มีจิตเป็นกุศล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ ซึ่งเป้าหมายในการก่อสร้างพุทธสถานพระใหญ่ชัยภูมิ ครั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ภัยพิบัตของโลก ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคร้ายความยากและศาสตราวุธ ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้ และที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและยังเป็นสถานที่ศึกษาธรรมะของชาวไทยและชาวพุทธทั่วโลก เป็นบุญสถานของคนทั่วโลก เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้างพุทธสถานพระใหญ่ชัยภูมิ ให้เสร็จภายใน 7 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงขุดเจาะเสาเข็มฐานรากพระใหญ่ชัยภูมิ  ซึ่งเสร็จไปแล้ว  76  ต้น  เชิญญาติธรรมผู้ใจบุญร่วมบริจาคได้ที่  พุทธสถานพระใหญ่ชัยภูมิ  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ตามกำลังศรัทธา